Regulamin hotelu

Przyjazd 17 05- 2022
Wyjazd 18 05- 2022

§ 1

 1. Regulamin hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
 2. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.
 3. Opis pokoi, cennik świadczonych usług noclegowych oraz opis zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie internetowej hotelu oraz w recepcji hotelowej.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę przedpłaty w wysokości 30% lub całej należności za pobyt w hotelu.
 5. Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowe jeżeli zostało zgłoszone co najmniej na 4 dni przed planowanym przyjazdem do Hotelu Stronie, zwrot nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na podane konto.

§ 2

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w  dniu wyjazdu. Istnieje możliwość wydłużenia doby hotelowej do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu z recepcją hotelu. Koszt przedłużenia rezerwacji wynosi 50% stawki za dobę. Po godzinie 15:00 naliczana jest opłata za całą dobę.
 2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 09:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzednich pobytów rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub pozostałych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój i funkcjonowanie obiektu.
 5. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w hotelu, między godziną 07:00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.
 6. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 7. Niedozwolone jest przekazywanie pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który została wniesiona zapłata.
 8. Zabronione jest przechowywanie w pokojach przedmiotów niebezpiecznych lub nielegalnych.
 9. Hotel może odmówić przyjęcia rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 10. Zasady odpowiedzialności hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym hotel nie ponosi odpowiedzialności za bagaż i inne rzeczy osobiste Gościa, wniesione do hotelu, o ile Gość nie zgłosił potrzeby ich przechowywania.
 11. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną utylizowane.
 12. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju wraz z wyposażeniem wyposażenia w stanie niepogorszonym. W sytuacji wystąpienia szkody, Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia, zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie alarmu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Kierownik Hotelu.
 14. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa i za rzeczy pozostawione w nim.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 16. W obiekcie, wliczając w to pokoje Gości i pomieszczenia ogólnodostępne, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz obiektu lub w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku wykrycia łamania zakazu palenia, za pomocą czujników elektronicznych, monitoringu, przez obsługę Hotelu lub w wyniku informacji od innych osób przebywających w obiekcie, Hotel zastrzega sobie prawo do nałożenia na Gościa dodatkowej opłaty, która wynosi 500 zł.
 17. W przypadku naruszania przez Gościa postanowień niniejszego regulaminu, niestosowania się do poleceń obsługi, nieodpowiedniego zachowania tj. obraźliwego lub agresywnego względem pracowników hotelu i jego Gości, Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług oraz natychmiastowego wymeldowania Gościa bez możliwości zwrotu opłaty za pobyt.

§ 3

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
 2. Pomieszczenia ogólnodostępne w Hotelu monitorowane są za pomocą kamer.
 3. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 4. Wi-Fi dostępne jest na terenie całego obiektu. Hasło dostępne jest w recepcji.
 5. Hotel pośredniczy w przekazywaniu napiwków pracownikom hotelu w imieniu Gościa.
 6. Nie ma możliwości płacenia w walucie obcej gotówką.

§4

 1. Gość hotelowy po dokonaniu zameldowania w recepcji otrzyma kartę magnetyczną służącą do otworzenia drzwi swojego pokoju. Bez niej nie będzie możliwe otworzenie drzwi od zewnątrz. W razie zgubienia karty, Hotel prosi niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji hotelowej. Za zgubienie karty gość zostanie obciążony kwotą 30 zł.
 2. Informacja w postaci alarmu odezwie się wtedy, jeżeli drzwi pokojowe nie zostaną poprawnie zamknięte. W tej sytuacji personel hotelu jest w pełni uprawniony do tego, aby wejść do pokoju i sprawdzić usterkę.
 3. Bez włożenia karty magnetycznej w wyznaczonym miejscu przy drzwiach, światło w pokoju nie włączysię.

§ 5

Hotel Stronie zapewnia:

 1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości.
 2. Profesjonalną i uprzejmą obsługę, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
 3. Zamianę pokoju (w miarę możliwości) bądź załagodzenie w inny sposób niedogodności występujących w pokoju. 

W ramach bezpłatnych usług hotel ma obowiązek:

 1. Budzić gościa o oznaczonej godzinie, na jego życzenie.
 2. Przechowywać bagaż gościa w czasie jego pobytu w hotelu i krótko po nim, w miejscu do tego wyznaczonym, po uprzednim zgłoszeniu przez Gościa tego faktu.
 3. Udzielać informacji związanych z pobytem Gościa w hotelu.
 4. Wymieniać ręczniki oraz pościel na życzenie Gościa po 3 dobie. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 i zachowanych środków bezpieczeństwa przez nasz hotel, personel sprzątający będzie zabierał śmieci spod drzwi lub dostarczał czystą pościel i ręczniki wyłącznie pod pokój. Bez bezpośredniego kontaktu z gościem. Prosimy o wcześniejszą informację w hotelowej recepcji. 

§ 6

 1. Rezerwacja pobytu w Hotelu Stronie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
 3. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w recepcji hotelowej.
 4. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej. 

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

POKOJE DLA CAŁEJ RODZINY

Pokaż na mapie